Velkommen til årsmøte 2017

PRO Arba Minch inviterer til årsmøte 2017

Tid: 5. mai 2017, kl. 13:00 – 15:00

Sted: Rådhuset i Tromsø

Sak 1 – Velge møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, opptelling av stemmeberettigede.
Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 – Behandle årsmelding
Sak 4 – Behandle foreningens regnskap 2016
Sak 5 – Behandle innkomne forslag. Frist for å melde inn saker er 1. mai 2017. 
Sak 6 – Vedta foreningens budsjett
Sak 7 – Godkjenne neste års møteplan
Sak 8 – Eventuelt

Med vennlig hilsen
Cecilie Lanes
Styreleder